Księga Jozuego 21

ROZDZIAŁ 21

(1) I przystąpili naczelnicy rodów Lewitów do kapłana Eleazara i do Jozuego, syna Nuna oraz do naczelników rodów plemion synów izraelskich. (2) I przemówili do nich w Sylo, w ziemi kanaanejskiej, tymi słowy: Pan nakazał przez Mojżesza, aby nam dano miasta do zamieszkania i przynależne do nich pastwiska dla naszego bydła. (3) Dali więc synowie izraelscy Lewitom ze swego dziedzictwa według nakazu Pana następujące miasta i przynależne do nich pastwiska. (4) I padł los dla rodów Kehatytów; ci potomkowie kapłana Aarona, z Lewitów, otrzymali losem od plemienia Judy, od plemienia Symeona i od plemienia Beniamina trzynaście miast. (5) Pozostali zaś potomkowie Kehata otrzymali losem od rodów plemienia Efraima, od plemienia Dana oraz od połowy plemienia Manassesa dziesięć miast. (6) A potomkowie Gerszona otrzymali losem od rodów plemienia Issachara, od plemienia Asera, od plemienia Naftaliego oraz od drugiej połowy plemienia Manassesa w Baszanie trzynaście miast. (7) Potomkowie Merariego według ich rodów otrzymali od plemienia Rubena, od plemienia Gada oraz od plemienia Zebulona dwanaście miast. (8) Tak więc dali synowie izraelscy Lewitom te miasta i przynależne do nich pastwiska losem, jak Pan nakazał przez Mojżesza. (9) Dali tedy z własności plemienia synów Judy i plemienia synów Symeona następujące miasta, wymienione z nazwy. (10) Otrzymali więc potomkowie Aarona z rodów Kehatytów, z potomków Lewiego - gdyż dla nich padł najpierw los - (11) miasto Arby, ojca Anaka, to jest Hebron na pogórzu judzkim, i przynależne do niego okoliczne pastwiska. (12) Lecz orne pola tego miasta oraz jego osiedla dali Kalebowi, synowi Jefunnego, na własność. (13) Potomkom kapłana Aarona dali miasto schronienia dla zabójcy Hebron wraz z jego pastwiskami, Libnę wraz z jej pastwiskami, (14) Jattir wraz z jego pastwiskami, Esztemoa wraz z jego pastwiskami, (15) Cholon wraz z jego pastwiskami, Debir wraz z jego pastwiskami, (16) Ain wraz z jego pastwiskami, Juttę wraz z jej pastwiskami, Bet-Szemesz wraz z jego pastwiskami, dziesięć miast od obu tych plemion. (17) A od plemienia Beniamina Gibeon wraz z jego pastwiskami, Gebę wraz z jej pastwiskami, (18) Anatot wraz z jego pastwiskami i Almon wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (19) Wszystkich miast kapłanów, synów Aarona - było trzynaście wraz z ich pastwiskami. (20) A rody Kehatytów, z Lewitów, pozostałe z potomków Kehata, otrzymały losem miasta od plemienia Efraima. (21) Dali im mianowicie miasto schronienia dla zabójcy Szechrem wraz z jego pastwiskami na pogórzu efraimskim, Gezer wraz z jego pastwiskami, (22) Kibsaim wraz z jego pastwiskami i Bet-Choron wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (23) A od plemienia Dana Elteke wraz z jego pastwiskami, Gibbeton wraz z jego pastwiskami, (24) Ajjalon wraz z jego pastwiskami i Gat-Rimmon wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (25) Od połowy plemienia Manassesa Taanak wraz z jego pastwiskami i Jibleam wraz z jego pastwiskami, dwa miasta. (26) Pozostałe więc rody Kehatytów otrzymały wszystkich miast dziesięć wraz z ich pastwiskami. (27) Z rodów Lewitów otrzymali dalej potomkowie Gerszona od drugiej połowy plemienia Manassesa miasto schronienia dla zabójcy Golan w Baszanie wraz z jego pastwiskami i Beeszterę wraz z jej pastwiskami, dwa miasta. (28) Od plemienia Issachara Kiszjon wraz z jego pastwiskami, Daberat wraz z jego pastwiskami, (29) Jarmut wraz z jego pastwiskami i En-Gannin wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (30) Od plemienia Asera zaś Miszeal wraz z jego pastwiskami, Abdon wraz z jego pastwiskami, (31) Chelkat wraz z jego pastwiskami i Rechob wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (32) A od plemienia Naftaliego miasto schronienia dla zabójcy Kedesz w Galilei wraz z jego pastwiskami, Chammot-Dor wraz z jego pastwiskami i Kartan wraz z jego pastwiskami, trzy miasta. (33) Wszystkich miast Gerszonitów, według ich rodów, było trzynaście wraz z ich pastwiskami. (34) A pozostali Lewici, rody potomków Merariego, otrzymali od plemienia Zebulona Jokneam wraz z jego pastwiskami, Kartę wraz z jej pastwiskami, (35) Dimnę wraz z jej pastwiskami i Nahalel wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (36) A od plemienia Rubena Beser wraz z jego pastwiskami, Jachsa wraz z jej pastwiskami, (37) Kedemot wraz z jego pastwiskami i Mefaat wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (38) A od plemienia Gada miasto schronienia dla zabójcy Ramot w Gileadzie wraz z jego pastwiskami, Machanaim wraz z jego pastwiskami, (39) Cheszbon wraz z jego pastwiskami, Jazer wraz z jego pastwiskami, cztery miasta. (40) Tak tedy potomkowie Merariego według ich rodów, pozostali z rodów Lewitów, otrzymali losem dwanaście miast. (41) Wszystkich miast Lewitów wśród posiadłości synów izraelskich było czterdzieści osiem miast wraz z ich pastwiskami. (42) A każde takie miasto składało się z samego miasta i leżącego wokoło niego pastwiska. Tak było z każdym z tych miast. (43) Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. (44) I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół, owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. (45) Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie.

(Ks. Jozuego 21:1-45, Biblia Warszawska)

 

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 20

ROZDZIAŁ 20

(1) I odezwał się Pan do Jozuego tymi słowy: (2) Przemów do Izraelitów tymi słowy: Wyznaczcie sobie miasta schronienia, o których mówiłem wam przez Mojżesza, (3) aby mógł się tam schronić zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie i bezwiednie. Będą one dla was schronieniem przed mścicielem krwi. (4) I schroni się w jednym z tych miast, zatrzyma się w bramie miasta, przedłoży swoją sprawę starszym tego miasta, a oni przyjmą go do siebie do miasta i wyznaczą mu miejsce, aby mieszkał z nimi. (5) A gdy ścigać go będzie mściciel krwi, nie wydadzą w jego ręce zabójcy, gdyż bezwiednie zabił swego bliźniego, którego wrogiem przedtem nie był. (6) I mieszkać będzie w tym mieście, dopóki nie stanie przed zborem na rozprawie sądowej, aż do zgonu arcykapłana, który będzie w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego zbiegł. (7) I wydzielili na ten cel Kedesz w Galilei na pogórzu Naftaliego, Sychem na pogórzu Efraima i Kiriat-Arba, to znaczy Hebron, na pogórzu judzkim. (8) Z tamtej strony Jordanu na wschód od Jerycha wyznaczyli Beser na pustyni, na równinie należącej do plemienia Rubena, Ramot w Gilead, należącym do plemienia Gada i Golan w Baszanie, należącym do plemienia Manassesa. (9) To były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie, i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem.

(Ks. Jozuego 20:1-9, Biblia Warszawska)

 

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 19

ROZDZIAŁ 19

(1) A drugi los padł na Symeona, dla plemienia synów Symeona według ich rodów; dziedzictwo ich było wśród dziedzictwa synów Judy. (2) Do dziedzictwa ich należały: Beer-Szeba, Szeba, Molada, (3) Chasar-Szual, Bala, Esem, (4) Eltolad, Betul, Chorma, (5) Siklag, Bet-Markabot, Chasar-Susa, (6) Bet-Lebaot, Szaruchen; miast trzynaście z ich osiedlami. (7) Ain, Rimmon, Eter, Aszan; cztery miasta z ich osiedlami. (8) Nadto wszystkie osiedla, które są wokoło tych miast aż do Baalat-Beer, Ramy Negebu. To było dziedzictwo plemienia synów Symeona według ich rodów. (9) Dziedzictwo synów Symeona stanowi część posiadłości synów Judy; ponieważ posiadłość synów Judy była dla nich za duża, przeto synom Symeona zostało nadane ich dziedzictwo wśród dziedzictwa synów Judy. (10) A trzeci los padł dla synów Zebulona według ich rodów. Granica ich dziedzictwa sięgała do Sarid. (11) Następnie wznosi się ich granica w kierunku zachodnim do Mareal, styka się z Dabeszet i sięga do potoku, który płynie na wschód od Jokneam. (12) Natomiast w kierunku wschodnim skręca od Sarid w stronę Kislot-Tabor, dalej biegnie do Daberat, a potem w górę do Jafia. (13) Stamtąd biegnie na wschód do Gat-Chefer, do Itta-Kasin, ciągnie się do Rimmon i skręca do Nea. (14) Potem od strony północnej granica zatacza koło do Channaton i kończy się w dolinie Jiftach-El. (15) Należą tu także Kattat, Nahalal, Szimron, Idala i Betlejem - miast dwanaście z ich osiedlami. (16) To było dziedzictwo synów Zebulona według ich rodów, te miasta z ich osiedlami. (17) Dla Issachara, dla synów Issachara według ich rodów padł czwarty los. (18) Obszar ich obejmował Jezreel, Kesulot, Szunem, (19) Chafaraim, Szion, Anacharat, (20) Rabbit, Kiszjon, Ebes, (21) Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Pases; (22) granica ta styka się z Taborem, Szachasymą, Bet-Szemeszem, a kończy się na Jordanie. Miast szesnaście z ich osiedlami. (23) To jest dziedzictwo plemienia synów Issachara według ich rodów, miasta z ich osiedlami. (24) A piąty los padł dla plemienia synów Asera według ich rodów. (25) Obszar ich obejmował Chelkat, Chali, Beten, Achszaf, (26) Alammelek, Amad, Miszal; styka się on na zachodzie z Karmelem i z Szichor-Libnat. (27) Następnie granica ich skręca ku wschodowi, dochodzi do Bet-Dagon, styka się z Zebulonem i z doliną Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neijel, i ciągnie się dalej w lewo do Kabul, (28) do Ebron, Rechob, Chammom i Kana aż do Wielkiego Sydonu. (29) Potem granica skręca do Ramy i ciągnie się aż do warownego grodu Tyru; następnie granica skręca do Chosa i kończy się nad morzem. Należą tu także Mechebel, Achzib, (30) Umma, Afek, Rechob; dwadzieścia dwa miasta z ich osiedlami. (31) To jest dziedzictwo plemienia synów Asera według ich rodów, te miasta z ich osiedlami. (32) Dla synów Naftaliego padł szósty los, dla synów Naftaliego według ich rodów. (33) Obszar ich sięgał od Chelef, od dębu przy Saanannim poprzez Adami-Nekeb i Jabneel do Lakkum, a kończy się na Jordanie. (34) Następnie granica skręca na zachód do Aznot-Tabor, stamtąd biegnie do Chukok i styka się na południu z Zebulonem, na zachodzie z Aserem, a na wschodzie z Judą nad Jordanem. (35) Warownymi grodami są tutaj: Siddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, (36) Adama, Rama, Chasor, (37) Kedesz, Edrei, En-Chasor, (38) Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz; miast dziewiętnaście z ich osiedlami. (39) To jest dziedzictwo plemienia synów Naftaliego według ich rodów, miasta z ich osiedlami. (40) Dla plemienia synów Dana według ich rodów padł siódmy los. (41) Granica ich dziedzictwa obejmowała Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz, (42) Szaalabbin, Ajjalon, Jitla, (43) Elon, Timna, Ekron, (44) Elteke, Gibbeton, Baalot, (45) Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, (46) Me-Hajjarkon, Rakkon wraz z obszarem leżącym naprzeciw Jafo. (47) Gdy synowie Dana utracili swoją posiadłość, wyruszyli na wojnę przeciwko Leszem, zdobyli je, wytracili jego mieszkańców mieczem, objęli je w posiadanie, zamieszkali w nim i nazwali je Dan, według imienia ich ojca Dana. (48) To jest dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodów, te miasta z ich osiedlami. (49) A gdy synowie izraelscy dokończyli podziału ziemi na dziedziczne obszary, nadali też pośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna, (50) zgodnie z rozkazem Pana dali mu miasto, którego zażądał, mianowicie Timnat-Serach w górach Efraim; odbudował on to miasto i zamieszkał w nim. (51) To są dziedzictwa, które przydzielili losem kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna i naczelnicy rodów plemion synów izraelskich w Szilo przed Panem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. W ten sposób dokończyli podziału ziemi.

(Ks. Jozuego 19:1-51, Biblia Warszawska)

 

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 18

ROZDZIAŁ 18

(1) I zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo, i umieścił tam Namiot Zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity. (2) Pozostało jednak wśród synów izraelskich siedem plemion, którym ich dziedzictwa jeszcze nie przydzielono. (3) Jozue rzekł więc do synów izraelskich: Dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan, Bóg ojców waszych? (4) Wybierzcie sobie po trzech mężów z każdego plemienia, a ja ich wyślę; niech wyruszą, obejdą ziemię i opiszą ją zgodnie z jej przydziałem dla nich, a potem niech przyjdą do mnie. (5) Podzielcie ją między sobą na siedem części. Juda pozostanie na swoim obszarze na południu, a ród Józefa pozostanie na swoim obszarze na północy. (6) Wy zaś sporządźcie opis ziemi podzielonej na siedem części i przynieście mi go tutaj, a ja rzucę dla was losy tutaj przez Panem, Bogiem naszym. (7) Gdyż Lewici nie mają działu wśród was, lecz kapłaństwo Pana jest ich dziedzictwem, zaś Gad, Ruben i połowa plemienia Manassesa otrzymali już swoje dziedzictwo po tamej stronie Jordanu na wschodzie, które nadał im Mojżesz, sługa Pana. (8) Tedy mężowie ci ruszyli w drogę, Jozue zaś nakazał tym, którzy wyruszyli, aby sporządzili opis ziemi, mówiąc: Ruszajcie i obejdźcie ziemię, sporządźcie jej opis i powróćcie do mnie, a wtedy ja rzucę dla was losy tutaj przed Panem w Sylo. (9) Mężowie ci poszli, obeszli ziemię i sporządzili jej opis w księdze według miast w siedmiu częściach, a potem przyszli do Jozuego do obozu w Sylo. (10) A Jozue rzucił dla nich losy przed Panem w Sylo, i rozdzielił tam ziemię między synów izraelskich, każdemu jego dział. (11) I padł los dla plemienia synów Beniamina według ich rodów, mianowicie obszar ich wylosowanego działu wypadł między synami Judy a synami Józefa. (12) Granica ich po stronie północnej zaczyna się od Jordanu, potem granica ciągnie się do grzbietu górskiego na północ od Jerycha i wznosi się w kierunku zachodnim do gór i kończy się na pustyni Bet-Awen. (13) Stamtąd granica biegnie do Luz na południe od grzbietu górskiego Luz - to jest Betel - następnie granica schodzi do Atarot-Addar w stronę góry, leżącej na południe od dolnego Bet-Choron. (14) Potem granica skręca i po stronie zachodniej zawraca na południe, począwszy od góry, która leży naprzeciw Bet-Choron na południu, a kończy się w Kiriat-Baal, to jest w judzkim mieście Kiriat-Jearim. To jest strona zachodnia. (15) A strona południowa zaczyna się od krańca Kiriat-Jearim. Granica biegnie na zachód i dochodzi do źródła Me-Neftoach. (16) Potem granica schodzi w dół do skraju góry, która leży na wschód od doliny Ben-Hinnom, a na północ od niziny Refaim, schodzi zaś w dół do doliny Ben-Hinnom na południe od grzbietu górskiego Jebuzejczyków i dalej do źródła Rogel. (17) Następnie skręca na północ, dochodzi do En-Szemesz, dalej do Gelilot, które leży naprzeciw Wzniesienia Adummim i schodzi w dół do kamienia Bohana, syna Rubena, (18) potem ciągnie się dalej na północ do grzbietu górskiego Bet-Araba i schodzi w dół do Araba. (19) Następnie granica biegnie na północ do grzbietu górskiego Bet-Chogla, a kończy się przy północnej zatoce Morza Słonego, u południowego ujścia Jordanu. To jest granica południowa. (20) Granicę od strony wschodniej stanowi Jordan. W tych granicach mieści się dziedzictwo synów Beniamina według ich rodów. (21) A miastami plemienia synów Beniamina według ich rodów są: Jerycho, Bet-Chogla i Emek-Kesis. (22) Bet-Araba, Semaraim, Betel, (23) Awwim, Para, Ofra, (24) Kefar-Ammonai, Ofni i Geba, miast dwanaście z ich osiedlami. (25) Gibeon, Rama, Beerot, (26) Mispe, Kefira, Mosa, (27) Rekem, Jirpeel, Tarala, (28) Sela, Elef i Jebus - to jest Jeruzalem - Gibea i Kiriat-Jearim, miast czternaście z ich osiedlami. To jest dziedzictwo synów Beniamina według ich rodów.

(Ks. Jozuego 18:1-28, Biblia Warszawska)

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 17

ROZDZIAŁ 17

(1) Potem rzucono los o dziedzictwo dla plemienia Manasessa, gdyż był on pierworodnym synem Józefa. Machirowi, pierworodnemu synowi Manassesa, ojcu Gileada, dlatego że był wojownikiem, przypadł Gilead i Baszan. (2) Także dla pozostałych synów Manassesa według ich rodów, rzucono losy, mianowicie dla synów Abiezera, dla synów Cheleka, dla synów Asriela, dla synów Szechema, dla synów Chefera i dla synów Szemidy, męskich potomków Manassesa, syna Józefa, według ich rodów. (3) Lecz Selofchad, syn Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa, nie miał synów, tylko córki. A takie były imiona jego córek: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. (4) Przystąpiły one przed kapłana Eleazara, przed Jozuego, syna Nuna, i przed książąt i rzekły: Pan nakazał Mojżeszowi, aby nam dał dziedzictwo wśród naszych braci. Dał im więc zgodnie z rozkazem Pana dziedzictwo wśród braci ich ojca. (5) I przypadło Manassesowi dziesięć działów oprócz ziemi Gilead i Baszan z tamtej strony Jordanu, (6) gdyż córki Manassesa otrzymały dziedzictwo wśród jego synów, a ziemia Gilead należała do pozostałych synów Manassesa. (7) Granica Manassesa biegnie od Aszer do Michmetat, które leży na wschód od Szechem, a potem ciągnie się w stronę południa do mieszkańców En-Tappuach. (8) Ziemia Tappuach należała do Manassesa, samo zaś Tappuach, graniczące z posiadłościami Manassesa, do synów Efraima. (9) Potem granica schodzi w dół do potoku Kana, na południe od potoku. Te miasta, leżące wśród miast Manassesa, należą do Efraima, a posiadłości Manassesa leżą na północ od potoku i kończą się nad morzem. (10) Ziemia po stronie południowej należy do Efraima, a po stronie północnej do Manassesa, morze zaś jest ich granicą. Z Aszerem stykają się na północy, z Issacharem na wschodzie. (11) Ponadto należały do Manassesa w obrębie posiadłości Issachara i Aszera Bet-Szean i jego osady, Jibleam i jego osady, mieszkańcy Dor i jego osady, i mieszkańcy En-Dor i jego osady, Taanach i jego osady, mieszkańcy Megiddo i jego osady, trzy górzyste okręgi. (12) Lecz synowie Manassesa nie mogli objąć w posiadanie tych miast i Kananejczycy zdołali utrzymać się w tej ziemi. (13) Gdy jednak synowie izraelscy się wzmocnili, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili. (14) Tedy rzekli synowie Józefa do Jozuego: Dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo, przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił? (15) I rzekł do nich Jozue: Jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Peryzyjczyków i Refaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne. (16) I odpowiedzieli synowie Józefa: Góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy, mieszkający na równinie, zarówno ci w Bet-Szeanie i jego osadach, jak i ci w dolinie Jezreel, posiadają żelazne wozy. (17) I rzekł Jozue do rodu Józefa, do Efraima i Manassesa: Jesteście licznym ludem i macie wielką siłę, będziecie więc mieli niejeden tylko wylosowany dział, (18) lecz będziecie mieli także góry; a ponieważ to jest las, więc wykarczujecie go i posiądziecie go aż do jego krańców, gdyż wypędzicie Kananejczyków, chociaż mają oni żelazne wozy i są silni.

(Ks. Jozuego 17:1-18, Biblia Warszawska)

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 16

ROZDZIAŁ 16

(1) Synom Józefa przypadła losem ziemia od Jordanu przy Jerycho do wód jerychońskich na wschodzie, dochodząca do pustyni i wznosząca się od Jerycha ku górom Betelu. (2) Od Betelu sięga do Luz i ciągnie się do Atarot, które należy do Architów. (3) Następnie schodzi w kierunku zachodnim do obszaru Jafletytów, aż po granicę dolnego Bet-Choron i do Gezer a kończy się na wybrzeżu morskim. (4) Tak tedy otrzymali dziedzictwo synowie Józefa - Manasses i Efraim. (5) Granicą posiadłości synów Efraima według ich rodów było na wschodzie Aterot-Addar aż do górnego Bet-Choron; (6) dalej biegnie granica w kierunku morza; na północ jest Michmetat; potem skręca ta granica na wschód w stronę Taanat-Szilo i mija je, i dochodzi na wschodzie do Janoach. (7) Od Janoach schodzi w dół do Atarot i do Naarat, dotyka Jerycha i kończy się na Jordanie. (8) Od Tappuach zaś granica biegnie na zachód do potoku Kana, a kończy się na wybrzeżu morskim. To jest dziedzictwo plemienia synów Efraima według ich rodów. (9) Ponadto synowie Efraima mieli miasta wydzielone wśród dziedzictwa synów Manassesa, całe miasta i ich osiedla. (10) Lecz nie wypędzili Kananejczyków, którzy mieszkali w Gezer, tak, że Kananejczycy mieszkają wśród Efraima do dnia dzisiejszego, ale odrabiają pańszczyznę.

(Ks. Jozuego 16:1-10, Biblia Warszawska)

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 15

ROZDZIAŁ 15

(1) Plemieniu synów Judy według ich rodów przypadła losem ziemia do granic Edomu, do pustyni Syn, miejsc najdalej na południe wysuniętych. (2) Ich granicą południową był brzeg Morza Słonego od zatoki zwróconej ku południowi. (3) Wychodzi ona na południe od Wzniesienia Skorpionów, ciągnie się do Syn, wznosi się na południe od Kadesz-Barnea, przechodzi do Chesronu, wznosi się w stronę Adaru i skręca w kierunku Karka. (4) Następnie przechodzi do Asmon, ciągnie się dalej do Potoku Egipskiego a kończy u wybrzeża morskiego. To będzie wasza granica południowa. (5) Granicą wschodnią zaś jest Morze Słone aż do ujścia Jordanu, a granicą północną zatoka morska, począwszy od ujścia Jordanu. (6) Granica ta wznosi się do Bet-Chogla, mija od północy Bet-Araba i ciągnie się do kamienia Bohana, syna Rubena. (7) Następnie granica ta wznosi się od doliny Achor ku Debirowi, skręca na północ do Gilgal, które leży naprzeciwko wzniesienia Adummim na południe od rzeki; dalej granica przechodzi wzdłuż wód En-Szemesz, a kończy się w En-Rogel. (8) Następnie granica ta wznosi się ku dolinie Ben-Hinnom grzbietem górskim Jebuzejczyków ku południowi - to jest Jeruzalem - po czym granica wznosi się na szczyt góry, która leży za zachód od doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim. (9) Potem granica ta skręca od szczytu góry do źródła Me-Neftoach, dochodzi do osad na górze Efron i skręca do Baala, to jest Kiriat-Jearim. (10) Od Baala zawraca granica na zachód ku górze Seir i ciągnie się w kierunku grzbietu górskiego Jearim po stronie północnej - to jest Kesalon - schodzi do Bet-Szemesz i dociera do Timny. (11) Następnie granica ta ciągnie się północnym zboczem góry Ekron, skręca do Szichron, dochodzi do góry Baala, wychodzi na Jabneel i kończy się na brzegu morza. (12) Od zachodu zaś granicą jest Morze Wielkie i jego wybrzeże. Okolona tą granicą ziemia należy do synów Judy według ich rodów. (13) Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie Miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron. (14) A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów. (15) Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. A Debir nazywało się dawniej Kiriat-Sefer. (16) I rzekł Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę. (17) Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba; dał mu więc Achsę, swoją córkę za żonę. (18) Gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej: Czego chcesz? (19) Ona odpowiedziała: Daj mi wiano! Skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła. (20) To jest dziedzictwo plemienia synów Judy według ich rodów. (21) Miejscowościami granicznymi plemienia synów Judy od strony Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur, (22) Kina, Dimona, Adada, (23) Kedesz, Chasor, Itnan, (24) Zif, Telem, Bealot, (25) Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, to jest Chasor, (26) Amam, Szema, Molada, (27) Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet, (28) Chasar-Szual, Beer-Szeba i jej przyległe osady, (29) Baala, Ijjim, Esem, (30) Eltolad, Kesil, Chorma, (31) Siklag, Madmana, Sansanna, (32) Lebaot, Szilchim, Ain-Rimmon; razem dwadzieścia dziewięć miast z ich osiedlami. (33) Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna, (34) Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam, (35) Jarmut, Adullam, Socho, Azeka, (36) Szaaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, miast czternaście z ich osiedlami. (37) Senan, Chadasza, Migdal-Gad, (38) Dilean, Mispe, Jokteel, (39) Lachisz, Boskat, Eglon, (40) Kabbon, Lachmas, Kitlisz, (41) Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda, miast szesnaście z ich osiedlami. (42) Libna, Eter, Aszan, (43) Jiptach, Aszna, Nesib, (44) Keila, Achzib, Maresza; miast dziewięć z ich osiedlami. (45) Ekron z jego przyległymi osadami i osiedlami. (46) Od Ekronu aż do morza wszystko, co leży w bok Aszdodu oraz ich osiedla. (47) Aszdod, jego osady i osiedla; Gaza, jej osady i osiedla aż po Potok Egipski i Morze Wielkie z wybrzeżem. (48) A w górach: Szamir, Jattir, Socho, (49) Danna, Kiriat-Sanna, to jest Debir, (50) Anab, Esztemo, Anim, (51) Goszen, Cholon, Gilo; miast jedenaście z ich osiedlami. (52) Arab, Duma, Eszean, (53) Janum, Bet-Tappuach, Afeka, (54) Chumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, Sior, miast dziesięć z ich osiedlami. (55) Maon, Karmel, Zif, Jutta, (56) Jizreel, Jokdeam, Zanoach, (57) Kain, Gibea i Timna; miast dziesięć z ich osiedlami. (58) Chalchul, Bet-Sur, Gedor, (59) Maarat, Bet-Anot, Eltekon; miast sześć z ich osiedlami. (60) Kiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim i Rabba; dwa miasta z ich osiedlami. (61) Na pustyni: Bet-Araba, Middin i Sechacha, (62) Nibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi; miast sześć z ich osiedlami. (63) Lecz Jebuzejczyków, mieszkających w Jeruzalemie, nie mogli synowie Judy wypędzić i Jebuzejczycy mieszkają z synami Judy w Jeruzalemie do dnia dzisiejszego.

(Ks. Jozuego 15:1-63, Biblia Warszawska)

 

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 14

Rozdział 14

(1) A to są dziedzictwa objęte przez synów izraelskich w ziemi kanaanejskiej, które przydzielili im kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, oraz naczelnicy rodów w obrębie plemion izraelskich. (2) Przydzieli im je przez los, jak nakazał Pan przez Mojżesza dla dziewięciu i pół plemienia, (3) gdyż Mojżesz nadał już dziedzictwo dwom i pół plemieniu z tamtej strony Jordanu, a Lewitom nie nadał dziedzictwa wśród nich. (4) Synowie Józefa stanowili bowiem dwa plemiona: Manassesa i Efraima. A Lewitom nie dali działu w ziemi, tylko miasta na mieszkanie i przyległe do nich pastwiska dla ich trzód i ich dobytku. (5) Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi: porozdzielali ziemię. (6) Tedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz-Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. (7) Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz-Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię, i przyniosłem mu wieści, według najlepszej wiedzy i sumienia. (8) Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. (9) I Mojżesz przysiągł tego dnia: Ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. (10) I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te czterdzieści pięć lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat osiemdziesiąt pięć, (11) a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła bądź do bitwy, bądź do pochodu. (12) Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. (13) Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. (14) Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. (15) Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat-Arba - Miasto Arby; Arba był największym mężem wśród Anakitów. A ziemia doznała wytchnienia od wojny.

(Ks. Jozuego 14:1-15, Biblia Warszawska)

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 13

ROZDZIAŁ 13

(1) Kiedy Jozue się zestarzał i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Ty się zestarzałeś i jesteś w podeszłym wieku, a pozostało jeszcze bardzo wiele ziemi do objęcia w posiadanie. (2) Ta ziemia jeszcze pozostała: wszystkie okręgi Filistynów oraz Geszurytów, (3) od Szichoru, który płynie na wschód od Egiptu, aż do północnej granicy Ekronu - uważana za ziemię kanaanejską - jest pięciu książąt filistyńskich z Gazy, z Aszdodu, z Aszkalonu, z Gat, z Ekronu: nadto Awwijczycy (4) na południu: cała ziemia kanaanejska oraz Meara, która należy do Sydończyków, aż do Afek, aż do granicy Amorejczyków. (5) Ponadto ziemia Giblitów, cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u podnóża gór Hermon aż do miejsca, gdzie się idzie do Hamat; (6) wszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja wypędzę przed synami izraelskimi. Rozlosuj tylko ich ziemię jako dziedzictwo między Izraelitów, jak ci nakazałem. (7) Podziel więc teraz tę ziemię jako dziedzictwo między dziewięć plemion i pół plemienia Manassesa, (8) gdyż połowa plemienia Manassesa oraz Rubenici i Gadyci otrzymali już swoje dziedzictwo, które dał im Mojżesz z tamtej strony Jordanu na wschodzie, gdy przydzielał im je Mojżesz, sługa Pana. (9) Od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu, i od miasta, które jest w środku doliny wraz z całą równiną od Medeba aż do Dibonu, (10) i wszystkie miasta Sychona, króla Amorejczyków, który panował w Cheszbonie aż do granicy Ammonitów, (11) i Gilead oraz obszar Geszurytów i Maachatytów, całe pasmo górskie Hermon i cały Baszan aż po Salcha, (12) całe królestwo Oga w Baszanie, który panował w Asztarot i w Edrei; on jeden ocalał z rodu olbrzymów. Tych Mojżesz pobił i wypędził. (13) Lecz synowie izraelscy nie wypędzili Geszurytów i Maachatytów, tak że Geszuryci i Maachatyci mieszkają między Izraelitami aż do dnia dzisiejszego. (14) Tylko plemieniu Lewiego nie dał dziedzictwa; ofiary ogniowe składane Panu, Bogu Izraela, są jego dziedzictwem, jak mu to powiedział. (15) I dał Mojżesz plemieniu Rubenitów dziedzictwo, według ich rodów. (16) Mieli oni obszar od Aroer, które leży na skraju doliny Arnonu i od miasta, które jest w środku doliny, wraz z całą równiną wokół Medeba, (17) Cheszbon i wszystkie jego miasta, które leżą na równinie Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon, (18) Jachsa, Kedemot, Mefaat, (19) Kiriataim, Sibma, Zeret-Haszszachar na wzgórzu w tej równinie (20) i Bet-Peor, i zbocze górskie Pizga, i Bet-Jeszimot (21) oraz wszystkie miasta na równinie, całe królestwo króla Amorejczyków Sychona, który panował w Cheszbonie, a którego Mojżesz pobił wraz z książętami Midianitów Ewi, Rekem, Sur, Chur, i Reba, książęta Sychona, zamieszkali w tej ziemi. (22) Również wróżbitę Bileama, syna Beora, zabili synowie izraelscy mieczem, wśród innych poległych. (23) Granicę Rubenitów stanowił Jordan i jego nabrzeże. To jest dziedzictwo Rubenitów, według ich rodów, miasta i przyległe do nich osiedla. (24) Plemieniu Gadytów dał Mojżesz dziedzictwo według ich rodów. (25) Mieli oni obszar Jazer, wszystkie miasta Gileadu oraz połowę ziemi Ammonitów aż do Aroer, które leży na wschód od Rabba, (26) od Cheszbonu do Ramat-Mispa i do Betonim oraz od Machanaim aż do Lo-Debar, (27) w dolinie zaś Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkot i Safon, resztę królestwa Sychona, króla Cheszbonu, Jordan i jego nabrzeże aż do krańca jeziora Kinneret z tamtej strony Jordanu, na wschodzie. (28) To jest dziedzictwo Gadytów, według ich rodów, miasta i przyległe do nich osiedla. (29) Połowie plemienia Manassesa Mojżesz dał dziedzictwo, według ich rodów. (30) Obszar ich sięgał od Machanaim i obejmował cały Baszan, całe królestwo Oga, króla Baszanu, oraz wszystkie osiedla Jaira, które leżą w Baszanie, w liczbie sześćdziesięciu miast. (31) I połowę Gileadu, Asztarot i Edrei, królewskie miasta Oga w Baszanie. To przypadło w udziale synom Machira, syna Manassesa dla połowy synów Machira, według ich rodów. (32) To są dziedzictwa, które nadał Mojżesz na polach moabskich z tamtej strony Jordanu, na wschód od Jerycha. (33) Lecz plemieniu Lewiego nie dał Mojżesz dziedzictwa; Pan, Bóg Izraela, On jest ich dziedzictwem, jak im powiedział.

(Ks. Jozuego 13:1-33, Biblia Warszawska)

Czytaj dalej...

Księga Jozuego 12

ROZDZIAŁ 12

(1) A oto królowie ziemi, których synowie izraelscy wytracili i których ziemię wzięli w posiadanie za Jordanem, na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermonu oraz cały step na wschodzie: (2) Sychon, król Amorejczyków, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem rzeki Arnon, poprzez środek doliny i połowę Gileadu, aż do rzeki Jabbok, granicy Ammonitów, (3) i nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga (4) oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;(5) a panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geruszytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu. (6) Mojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa. (7) A oto królowie ziemi, których wytracił Jozue i synowie izraelscy po drugiej stronie Jordanu na zachodzie, począwszy od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru. Jozue oddał ich ziemię w posiadanie plemionom izraelskim, każdemu odpowiedni dla niego dział, (8) w górach, na nizinie, na stepie, na zboczach górskich, na puszczy, w krainie południowej: ziemie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków. (9) Król Jerycha jeden; król Aj obok Betelu jeden; (10) król Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden; (11) król Jarmutu jeden; król Lachiszu jeden; (12) król Eglonu jeden; król Gezeru jeden; (13) król Debiru jeden; król Gederu jeden; (14) król Hormu jeden; król Aradu jeden; (15) król Libny jeden; król Adullam jeden; (16) król Makkeda jeden; król Betelu jeden; (17) król Tappuachu jeden; król Cheferu jeden; (18) król Efeku jeden; król Laszaronu jeden; (19) król Madonu jeden; król Chasoru jeden; (20) król Szimron-Meronu jeden; król Achszafu jeden; (21) król Taanachu jeden; król Megiddo jeden; (22) Król Kedeszu jeden; król Joknoamu pod Karmelem jeden; (23) Król Doru w paśmie gór Dor jeden; król Goim w Gilgal jeden; (24) król Tirsy jeden; razem trzydziestu jeden królów.

(Ks. Jozuego 12:1-24, Biblia Warszawska)

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS